csm_dsc_6222_b703bc2a63

Podsumowanie prac Ministerstwa Środowiska

Jak Ministerstwo podsumowuje rok rządów? 

Ministerstwo Środowiska informuje, że w minionym roku najważniejszym sukcesem działań resortu jest „przyczynienie się do wynegocjowania w grudniu 2015 r. w Paryżu korzystnego dla Polski globalnego porozumienia klimatycznego, które zabezpiecza polskie interesy i chroni klimat”, ponieważ jest to pierwszy akt prawa międzynarodowego, mający na celu powstrzymanie koncentracji CO2 w atmosferze.

Drugim sukcesem ma być organizacja w 2018 r. w Polsce 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14).

Następnie kształtowanie bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju. „Polska jest liderem w zakresie kształtowania bioróżnorodności za pomocą działalności gospodarczej i użytkowania. To zaleta polskiej wsi i Polskich Lasów Państwowych” – powiedział minister Szyszko. Zaproponował także uruchomienie w państwach Unii Europejskiej programu odtwarzania siedlisk przyrodniczych, w których potencjalnie mogą występować podobne siedliska jak w Puszczy Białowieskiej. „Chcemy pomóc państwom UE przy reintrodukcji gatunków, które zaginęły w tych miejscach w przeszłości np. żubra. Polska jest gotowa nie tylko przekazać osobniki z tego gatunku, ale oferuje również pomoc finansową” – powiedział.

Z kolei wiceminister Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju opowiadał o polityce surowcowej państwa, która zbudowana jest na 9 filarach i stwierdził, że „Pozwolą one nie tylko budować samowystarczalność surowcową Polski, ale również spowodują obniżenie ryzyka inwestycyjnego przedsiębiorców, będą chroniły interesy państwa i obywateli, a także zapewnią wzrost gospodarczy”

Podczas podsumowania mowa była także o Prawie Wodnym i nowej ustawie regulującej te kwestie.

 

(źródło: mos.gov.pl)